Toelichting klantdossier

In het kader van de kwaliteitszorg van de Algemene Beroepsvereniging voor Counsellors (ABvC) gebruik ik onderstaand klantdossier.

In een klantdossier worden op een systematische wijze gegevens genoteerd. Dit dossier kan voor verschillende doelen worden gebruikt:

  • Ondersteuning werkwijze : de structuur van het dossier en de voortgang zijn erin opgenomen.
  • Reflectie : het dossier stelt de counsellor in staat te reflecteren op het eigen handelen (kwaliteitsverbetering).
  • Professionalisering.

De Wet Geneeskundige Behandelings Overeenkomst (WGBO) verplicht iedere professionele hulpverlener aantekeningen in een dossier bij te houden, voor zover die van belang zijn voor een goede trajectbegeleiding.

Het dossier bestaat uit drie delen, te weten de intake, de consulten en de afsluiting/ evaluatie.

Uiteraard wordt te allen tijde de privacy van de klant gewaarborgd.
Mijn grond- en werkhouding is verbonden aan de ethische code die door de beroepsvereniging is opgesteld.
Mijn klanten hebben altijd inzagerecht in het dossier. Het dossier wordt steeds samen met de klant bijgesteld.
De klant kan het eigen dossier ook zelf beheren.
Informatie uit het dossier wordt nooit aan derden verstrekt, tenzij met uitdrukkelijke toestemming van de klant zelf.

 

Voorbeeld Intakeformulier:

 

Persoonsgegevens:

Naam: Voorletters:
Straatnaam: Huisnummer:
Postcode: Woonplaats:
Telefoon:  
Emailadres:  
   
Geboortedatum: M/V
Naam verwijzer/derden:  
Huisarts:  
Verzekeraar (indien relevant: Verzekeringsnummer:


Zakelijke afspraken:

Het intakegesprek is vrijblijvend en gratis (muv gemaakte reiskosten).
Het uurtarief bedraagt € 60,-- per uur (exclusief BTW).
Bij een huisbezoek worden reiskosten gehanteerd, deze reiskosten bedragen € 0,25 per kilometer.

Voor studenten hanteer ik een speciaal uurtarief van € 25,--.
Mijn tarieven zijn inkomensafhankelijk (zie button tarieven).
Na het intakegesprek worden de zakelijke afspraken altijd in onderling overleg afgesproken en vastgelegd in het intakeformulier.

De factuur wordt of direct meegegeven of digitaal toegestuurd. Het is wenselijk om de facturen binnen 14 dagen te voldoen.

Indien betalingen een probleem opleveren, dan wordt in samenspraak gezocht naar een passende oplossing.
Schroom niet om dit bespreekbaar te maken!

1. Persoonlijke omstandigheden.

Gezinssamenstelling:

Werksituatie:

2. Medische gegevens.

- Medische voorgeschiedenis:

- Door derden gestelde diagnose:

- (Andere) behandelingen bij:

- Medicijngebruik:

- Supplementen/ remedies:

 

3. Hulp- ondersteuningsvraag:

 

4. Doelstelling:

4.1. Afspraken:

 

5. Consultverslagen.

5.1. Situatie op dit moment (reacties op het vorige consult d.d.:)

5.2. Resultaten:

- Onbalans

- Gebruikte technieken/correcties

- Huiswerk en advies

 

5.2. Overige aandachtspunten:

 

6. Eindevaluatie.

- Datum:

1. Situatie op dit moment t.a.v. de oorspronkelijke klachten:

2. Afsluiting:

- Reden beëindiging:

 

7. Advies aan de klant:

- Is rapportage aan verwijzer / derden verstuurd:
0 Nee 0 Ja, d.d.
Aan: …………………………………………

 - Opmerkingen

 

 

WELKOM BIJ DE SPIEGELAAR!

Nieuws

Met denken kom je van A naar B, met intuïtie kom je overal’ (Albert Einstein). 
 

Voor iedereen een liefdevol 2019!! Bedankt voor uw vertrouwen!

Ook in 2019 sta ik met hart en ziel voor u klaar.

 
  Basistraining Leren leven met verlies (3daagse) 
 
Basistraining  Liefdevolle (geweldloze) communicatie, ook voor (echt-)paren!
 
 NIEUW AANBOD: TRAINING SPIRITUELE COMMUNICATIE!
Pelgrimeren naar je ziel, weet jij de weg?
 
 
Voor mijn andere projecten?